ការប្រឡងHSK&HSKK តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

0
263

នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

关于12月12日增开汉语水平考试(HSK&HSKK)

居家网络考试的通知

សិស្ស‑និស្សិត ត្រូវទាក់ទងមកវិទ្យាស្ថានខុងជឺ ដើម្បីចុះឈ្មោះឱ្យបានមុនថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា។ (មុននឹងចុះឈ្មោះ ត្រូវពិនិត្យព័ត៌មានស្តីពីលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការប្រឡងឱ្យបានច្បាស់លាស់)។

报名要求:考生须于11月24日前联系孔院完成报名工作,报名前务必确认报名要求。

១. កាលបរិច្ឆេទ និងការចុះឈ្មោះប្រឡង HSK&HSKK ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

一、2020年12月HSK&HSKK考试时间和报名时间、报名优惠细则(日期:年-月-日)Image

បញ្ជាក់៖ វិញ្ញាបនបត្រ HSK&HSKK តម្រូវឱ្យបេក្ខជនប្រឡងស្នើសុំរៀងៗខ្លួន

注意:此次居家网络考试的成绩单不在孔院领取Image

២. កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងប្រឡង HSK&HSKK

二、HSK&HSKK考试具体时间Image

៣. លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះប្រឡង និងការប្រឡង HSK&HSKK

三、HSK&HSKK考试须知

មុននឹងចុះឈ្មោះ សូមពិនិត្យព័ត៌មានស្តីពីលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការប្រឡងឱ្យបានច្បាស់លាស់៖

报名前,请确认自己符合以下条件:

I. ទីតាំងប្រឡង

(一)考试环境

(១)ពេលប្រឡងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសុវត្ថិភាព បិទជិត មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ មិនមានការរំខាន។ ទីតាំងប្រឡងដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតមានដូចជា៖ សួនច្បារ ឬសួនឧទ្យាន, ហាងផ្តល់សេវាអុីនធើណិត, អាហារដ្ឋាន និងទីកន្លែងបើកចំហផ្សេងៗទៀត។

(1)具备一个安全、封闭、光线充足、无干扰的房间,不得在公园、网吧、餐厅等开放场所进行考试。

(២)ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡង មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអ្នកផ្សេងចេញចូលបន្ទប់ រីឯទីតាំងប្រឡងមិនត្រូវមានវត្ថុហាមឃាត់ណាមួយឡើយ។

(2)考试过程中房间禁止他人出入,且保证房间内没有任何考试禁止物品出现。

II. កុំព្យូទ័រ និងអីុនធើណិត

(二)电脑及网络

(១)កុំព្យូទ័រ៖ ដំណើរការ Windows(7/10),អេក្រង់មានកម្រិតចាប់ពី 1440*900 ឡើងទៅ(ទាបបំផុតចាប់ពី 1366*768 ឡើង)។

(1)电脑:Windows(7/10)操作系统,屏幕分辨率建议设置1440*900以上(最低设置1366*768以上)。

(២) កាមេរ៉ា៖ កម្រិតHD(ចាប់ពី 0.៣MP ឡើង),បន្ទប់ត្រូវមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់, កាមេរ៉ាត្រូវច្បាស់។

(2)电脑摄像头要求高清(像素30万以上,房间光线充足,摄像清晰)

(៣)កាសស្តាប់៖ ត្រូវមានសំឡេងច្បាស់។ (ការប្រឡង HSKK ត្រូវមានកាសស្តាប់ដែលមាន Mic ដាច់ខាត)

(3)耳机:放音清楚,隔音效果好。(HSKK考试必须使用有麦克风的耳机)(៤)ការប្រឡងតម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់WIFIល្បឿនអុីនធើណិត ត្រូវធានាឱ្យបានក្នុងល្បឿន 200kb/s ទាបបំផុតត្រឹម 150kb/s (ប្រសិនជាល្បឿនអុីនធើណិតទាបជាង150kb/s គឺមិនអាចចូលរួមប្រឡងបានឡើយ)។ បេក្ខជនអាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធីប្រឡងក្នុងកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងដើម្បីពិនិត្យមើលកាមេរ៉ា ល្បឿនអុីនធើណិត កាសស្តាប់ និងធានាថាអាចដំណើរការបានធម្មតា។ បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវប្រើកម្មវិធីនេះ ដើម្បីប្រឡង។ (សូមស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការទាញយក នៅខាងក្រោម)

(4) 确认家里有WIFI,网速最好保证在200kb/s,最低在150kb/s(低于150kb/s不能参加考试) ,可以在电脑上下载考试客户端检查自己的摄像头、网络和耳机,必须保证都能正常用使用。我们要用这个考试客户端进行考试。(考试客户端下载方法请看文章末尾)

III. ទូរសព្ទ

(三)手机要求

(១) ប្រើទូរសព្ទដែលមានកាមេរ៉ា ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី钉钉(DingTalk)។ ត្រូវចូលក្នុងក្រុមប្រជុំ ដែលបានកំណត់មុនពេលប្រឡង១ម៉ោង ហើយត្រូវដាក់ទូរសព្ទនៅខាងក្រោយនៃទីតាំងប្រឡង(ខាងឆ្វេង ឬខាងស្តាំ) ចំនួន១ម៉ែត្រ ដើម្បីអាចឱ្យអនុរក្សមើលឃើញអេក្រង់កុំព្យូទ័រ និងបេក្ខជនប្រឡង។

(1)使用带摄像头的手机下载我们孔院指定的软件——钉钉(Dingtalk);考试开始前1个小时进入指定会议室,并将手机置于左后方或右后方1米位置,让主考老师能看到电脑屏幕和考生本人。

(២) ទូរសព្ទបេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់Wifi ព្រមទាំងត្រូវបើក Airplane Mode។

(2)考生需要将手机连接WIFI网络并开启 “飞行模式”。

(៣) ទូរសព្ទត្រូវមានថ្មគ្រប់គ្រាន់ ចៀសវាងរលត់ ក្នុងពេលប្រឡង។

(3)摄像手机需有充足电源保证整个考试过程不关机。ImageImage

សិស្ស-និស្សិតអាចមកវិទ្យាស្ថានដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះប្រឡងបាន លុះត្រាតែសិស្ស-និស្សិតអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌបានគ្រប់គ្រាន់៖

如果你符合以上要求,请携带报名材料来孔院前台报名:

បេក្ខជនប្រឡងត្រូវផ្តល់នូវ៖ ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន១ច្បាប់, រូបថតជាHard (ទំហំ៤X៦ ផ្ទៃពណ៌ស មួយសន្លឹក) និងជាSoft (ទំហំពី20kb-100kb ផ្ទៃពណ៌ស ដោយយកលេខអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនសម្គាល់ជាឈ្មោះ) លេខទូរសព្ទ, ឈ្មោះជាឡាតាំង, ឈ្មោះជាភាសាចិន, រយៈពេលសិក្សាភាសាចិន, អុីមែល។

考生需提供:身份证或护照复印件一份、两寸白底纸质照片一张(40x60mm),两寸白底电子照片一张(20kb-100kb,照片最好是近期照片,避免考试登录时出现系统无法识别的情况,电子照片以报名时提交的证件号码命名)、联系电话、英文名(请与报名证件保持一致)、中文姓名、汉语学习年限、电子邮箱。

(បញ្ជាក់៖ ការស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិន តម្រូវឱ្យមានលិខិតឆ្លងដែន ដូច្នេះ អ្នកដែលមានបំណងស្នើសុំ ត្រូវធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទុកមុន។)

(注:申请中国留学奖学金必须提供护照,有意申请者须提前办理护照。)

NOTICE

ក្រោយពីចុះឈ្មោះរួច សូមស្កេន QR-Code ចូលក្រុម Dingtalk។ វិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការណែនាំ  ផ្សេងៗទៀត តាមរយៈអនឡ្ាញ។

报名后,请扫码进Dingtalk群,我们会在群内为您提供线上指导。

ការប្រឡងតាមអនឡាញ មានតម្រូវការ និងលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹង ដូច្នេះសិស្ស‑និស្សិតត្រូវតែពិនិត្យលក្ខខណ្ឌឱ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការប្រឡង។ ប្រសិនជាបញ្ហាផ្សេងៗ សិស្ស‑និស្សិត គួរតែយកកុំព្យូទ័រយួរដៃមកធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានសិន មុននឹងចុះឈ្មោះប្រឡង។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ 015296938។

本次网络考试设备和网络条件要求严格,有意报名者请认真检查自己是否满足报名条件。如果有解决不了的的问题,欢迎广大考生报名时携带电脑,可进行实时检测,详情请咨询前台。前台电话:015296938

សូម សិស្ស‑និស្សិត អានលក្ខខណ្ឌឱ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចុះឈ្មោះ។ ក្នុងករណីដែលសិស្ស‑និស្សិត មិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ វិទ្យាស្ថាន នឹងមិនលើកទឹកចិត្តឱ្យចុះឈ្មោះប្រឡងទេ។ ប្រសិនបើសិស្ស‑និស្សិត នៅតែចង់ចុះឈ្មោះ វិទ្យាស្ថាន នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើយ។

注:请负责老师将本次网络条件要求与报考学生说明清楚,如条件不具备不建议学生报考,如学生强行报考,因学生网络等造成的考试无法正常完成问题孔院概不负责。

៤. តម្លៃនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង (គិតជា ដុល្លារ)

四、报名费用。(单位:美元)ImageImage

ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការចុះឈ្មោះប្រឡង សូមទាក់ទងលេខ៖

咨询电话:

015296938(柬语Khmer)

0968331193邵老师(汉语Chinese)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here