សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍គ្រូបង្រៀនភាសាចិនអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២១

2021年国际中文教师奖学金 I. លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស 资助对象 ១. សិស្ស-និស្សិតដែលមិនមែនសញ្ជាតិចិន 非中国籍人士; ២. មានសុខភាពល្អ រៀនពូកែ 身心健康,品学兼优; ៣. មានឆន្ទ:ចូលរួមក្នុងការងារបណ្តុះបណ្តាលភាសាចិន និងការងារដែលពាក់ព័ន្ធ 有志于从事中文教育、教学及相关工作; ៤. អាយុចាប់ពី ១៦ដល់៣៥ឆ្នាំ(គិតត្រឹមថ្ងៃទី១​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១) តែសម្រាប់​អ្នក​​ជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិនស្រាប់ គឺអាចពន្យារដល់អាយុ៤៥ឆ្នាំ។ សម្រាប់ការស្នើសុំសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ គឺមិនត្រូវមានអាយុលើសពី២៥ឆ្នាំឡើយ​។ 年龄为 16-35 周岁(统一以 2021 年 9 月 1 日计)。在职中文教师放宽至 45...

ការសិក្សាភាសាចិនទូទៅ

សកម្មភាពការងារ៖

ទាញយកឯកសារ៖

អត្ថបទទាក់ទង

ការប្រឡងHSK&HSKK តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 关于12月12日增开汉语水平考试(HSK&HSKK) 居家网络考试的通知 សិស្ស‑និស្សិត ត្រូវទាក់ទងមកវិទ្យាស្ថានខុងជឺ ដើម្បីចុះឈ្មោះឱ្យបានមុនថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា។ (មុននឹងចុះឈ្មោះ ត្រូវពិនិត្យព័ត៌មានស្តីពីលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការប្រឡងឱ្យបានច្បាស់លាស់)។ 报名要求:考生须于11月24日前联系孔院完成报名工作,报名前务必确认报名要求。 ១. កាលបរិច្ឆេទ និងការចុះឈ្មោះប្រឡង HSK&HSKK ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 一、2020年12月HSK&HSKK考试时间和报名时间、报名优惠细则(日期:年-月-日) បញ្ជាក់៖ វិញ្ញាបនបត្រ HSK&HSKK តម្រូវឱ្យបេក្ខជនប្រឡងស្នើសុំរៀងៗខ្លួន 注意:此次居家网络考试的成绩单不在孔院领取 ២. កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងប្រឡង HSK&HSKK 二、HSK&HSKK考试具体时间 ៣. លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះប្រឡង និងការប្រឡង HSK&HSKK 三、HSK&HSKK考试须知 មុននឹងចុះឈ្មោះ សូមពិនិត្យព័ត៌មានស្តីពីលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការប្រឡងឱ្យបានច្បាស់លាស់៖ 报名前,请确认自己符合以下条件: I. ទីតាំងប្រឡង (一)考试环境 (១)ពេលប្រឡងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសុវត្ថិភាព...